Driften af Lendums Dagli’Brugs gav igen underskud i 2018

LENDUM: Fællesskab og sammenhold var et gennemgående tema i Lendum Kultur- og Borgerhus mandag aften, hvor Dagli’ Brugsen have indkaldt til ordinær generalforsamling. Ud af Brugsens 561 medlemmer deltog 130 i generalforsamlingen, hvilket formanden Søren Tjønneland betegnede som meget tilfredsstillende.

Der var stor spænding til denne første ordinære generalforsamling efter de ekstraordinære generalforsamlinger, der blev afholdt sidste år, hvor lukning af Dagli’ Brugsen var på dagsordenen grundet flere års dårlig økonomi. På den sidste ekstraordinære generalforsamling den 13. november 2018 besluttede et flertal af medlemmerne, at fortsætte driften af Brugsen med en ny bestyrelse, der tiltrådte samme aften. Den nye bestyrelse konstituerede sig med Søren Tjønneland som formand, Louise Gadeberg Jensen som næstformand, Helle Bundgaard Laursen som sekretær, Claus Dalmose bestyrelsesmedlem, Per Nielsen bestyrelsesmedlem og Kjeld Beck Hansen som suppleant. Bestyrelsen har i de fem måneder, der er gået frem til den ordinære generalforsamling, sat sig grundigt ind i de mange opgaver og ansvar som en bestyrelse i en andelsforening har samt udarbejdet en visionsplan for fremtiden.

Efter formandens velkomst blev Michael Christensen valgt til dirigent. Efter han havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, blev bestyrelsens beretning fremlagt. Beretningen var delt mellem Søren Tjønneland og Helle Bundgaard Laursen.

Søren Tjønneland sagde i sin del blandt andet:

- Vi er særligt glade for, at vi kan holde denne generalforsamling. Den er jo en direkte konsekvens af, at I alle bakkede op til den ekstraordinære generalforsamling i november og gav bestyrelsen chancen for at se, om der var mulighed for at få Dagli’ Brugsen i Lendum på ret køl igen. Helt overordnet har vi en bunden opgave, og den handler om, at vi sammen med Dagli’ Brugsens medarbejdere skal vende en lang årrække med resultater, som hvert år har ligget lige omkring eller under 0. Over en 11-årig periode er der genereret et samlet underskud på 420.000 kroner. En situation, som hvis den fortsætter, blot vil betyde, at Brugsen før eller siden ikke længere har likviditet til at fortsætte driften. Hvis der skal være en fremtid for Dagli’ Brugsen i Lendum må og skal der skabes et stabilt overskud på driften, så vi kan oparbejde en likvid kapital, der gør det muligt at foretage investeringer, der så igen sikrer, at vi kan bevare en konkurrencedygtig dagligvarebutik her i Lendum.”

Søren Tjønneland fortsatte sin beretning med en detaljeret gennemgang af de tiltag, der er gjort, og i fremtiden vil blive gjort for at gøre Brugsen til en rentabel forretning. Inden Helle Bundgaard Laursen fik ordet, orienterede Søren Tjønneland om afskedigelsen af Brugsens mangeårige uddeler Claus Jensen:

- Jeg vil orientere Jer om det forhold, at vi i bestyrelsen i sidste uge gennemførte en afskedigelse af uddeler Claus Jensen. Det er en beslutning, der er taget af en enig bestyrelse og efter mange overvejelser, om hvilke tiltag der skulle tages for at få rettet op på en yderst anstrengt økonomi. Resultatet blev, at vi måtte erkende, at for at vi skulle opnå en forbedring i økonomien, så skulle der tilføres nogle andre ledelses kompetencer end dem, som vi vurderede og havde konstateret, at Claus Jensen besad. Jeg vil rette en stor tak til personalet og de frivillige for den måde, de har håndteret opgaven med at få hverdagen til at fungere, så vi som kunder stadig får en rigtig flot betjening. Vi er i fuld gang, igennem Coop’s HR afdeling, med at søge en ny uddeler som sammen med det engagerede og dygtige personale kan bringe Dagli’ Brugsen i Lendum ind i smult vande. Jeg er sikker på, at Dagli’ Brugsen i Lendum vil udvikle sig, så endnu flere af Jer vil lægge en større del af Jeres dagligvarehandel her og dermed sikre en fremtidig dagligvareforretning i Lendum. Jeg vil her også benytte lejligheden til at takke Claus Jensen for en mangeårig indsats og ønske ham alt godt i fremtiden.

Helle Bundgaard Laursen kom i sin del af beretningen ind på forskellen mellem en brugsforening ejet af medlemmerne og en købmandsforretning ejet af en enkelt person. Også de mange nye tiltag der er i Coop samarbejdet blev nævnt. Blandt andet at det nu er muligt at bruge butikkens prisscanner til at aktivere personlige tilbud. Og det nye koncept, der bliver implementeret hen over sommeren med ”Bip og betal” ordningen ved brug af Coop App’en, blev gennemgået.

Herefter blev der åbnet for spørgsmål til beretningerne. Ikke uventet var der en del spørgsmål til afskedigelsen af uddeler Claus Jensen. Søren Tjønneland besvarede ganske konkret om årsagen til afskedigelsen. Der var også ros til bestyrelsen for at udvise beslutsomhed og initiativ. En havde det synspunkt, at det var et spørgsmål om der i det hele taget er behov for en fysisk butik i Lendum. Hertil svarede Søren Tjønneland, at der også i fremtiden er behov for en fysisk brugsforening, der i samspil med Coop’s netbutik kan tilbyde kunderne et bredt udvalg af varer.

Der var spørgsmål om, hvad det koster at afskedige uddeleren. Hertil svarede Søren Tjønneland, at overenskomsten giver uddeleren ret til 6 måneders løn. Brugsen skal betale de 2 måneder, mens en fond ved Coop betaler de resterende 4 måneders løn. Anders Birnbaum efterlyste, at flere under 50 år tog ansvar og deltog i fællesskabet. Vagn Münzberg foreslog flere arrangementer på Soltorvet med deltagelse af brugsen. Der blev også efterspurgt arrangementer i børnehøjde eksempelvis på skolen, hvor børnene kunne lege, mens forældrene deltog i andre tiltag.

Efter en times tid med beretning og debat blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Herefter gennemgik Claus Dalmose Årsrapporten, der pr. den 31. december 2018 udviste et underskud på 177.013 kroner mod et underskud på 45.300 kroner året før. Balancen viser en egenkapital på 916.761 kroner. Selvom årsresultatet langt fra er tilfredsstillende og ganske uholdbart i længden, blev Årsrapporten enstemmigt vedtaget.

Søren Tjønneland fortalte, at det første kvartal af 2019 udviser et underskud på 54.000 kroner, hvilket er normalt i starten af et regnskabsår. Omsætningen er stigende, men antallet af kunder er faldende. På denne baggrund pointerede formanden vigtigheden af fællesskab og sammenhold, hvis Dagli’ Brugsen skal overleve.

Da der ikke var indkomne forslag, hverken fra bestyrelsen eller andre, gik forsamlingen over til dagsordenens punkt 6: Valg til bestyrelsen. På valg var Helle Bundgaard Laursen og Per Nielsen. Da begge var villige til genvalg, og der ikke var andre forslag, var der genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer. Kjeld Beck Hansen var på valg som suppleant. Da han ikke ønskede genvalg, blev Lene Kristensen bragt i forslag. Da der ikke var andre forslag, blev hun valgt til suppleant.

Under eventuelt var der flere forslag og kommentarer til bestyrelsen, som de vil arbejde videre med.

Efter Søren Tjønnelands afslutning var der stående bifald til bestyrelsen for veludført arbejde og til alle de frivillige, der hver dag hjælper til i Brugsen med praktisk arbejde som eksempelvis at sætte varer på hylderne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...